HOMEPublication

Since 2010

 • Tsuji, Izumi (2017) Changing Masculinities : From a Content Analysis of Men's Fashion Magazines in Contemporary Japan and Germany, Sociologist: Journal of Musashi Sociological Society, 19(1): pp.43-67.
 • Tsuji, Izumi (2016) Railway as the Media for Imagination: Historical Changes of Boys Cultures and Rail-fans in Japan, The Annual Bulletin of Institute of Social Sciences Chuo University, (21): pp.277-295.
 • Doi, Takayoshi (2012) Shonen hanzai (Gensho) no paradox [The paradox of decreasing juvenile delinquency]. Tokyo: Iwanami Shoten.
 • Makino, Tomokazu (2012) Jikokeihatsu no jidai: 「Jiko」 no bunka shakaigakuteki tankyu. [Self development]. Tokyo: Keiso Shobo
 • Tsuji, Daisuke and Fujita, Tomohiro (2011) " 「Net uyoku 」 tekinarumono no kyojitsu - Chosa data kara no jisshoteki kento." [The reality of "Net right wingers" - Research data from quantitative investigations] in Kotani, S., Doi, T., Haga, M., & Asano, T., (Eds.). (2011) "Wakamono no genzai" Seiji. ["Youth of today" Politics]. Tokyo: Nihontosho Center
 • Horie, Norichika (2011) Supirichuaritei no yukue (wakamono no kibun). [The path of spirituality (feelings of youth)]. Tokyo: Iwanami Shoten.
 • Minamida, Katsuya (2011) " Ongaku to sedai no raifukosu"[The life course of music and generations]in Fujimura, Masayuki (Ed.). Inochi to raifukosu no shakaigaku. [The sociology of life and life course]. Tokyo: Koubundou Publisher Inc.
 • Asano,T., Katoh, A., Tomabechi, S., Iwata, K., & Kikuchi, H. (2010) Kangaeru chikara ga minitsuku shakaigaku nyumon. [INTRODUCTION TO SOCIOLOGY How to become a better thinker]. Tokyo: Chukei Publishing Company

2000's

 • Habuchi, Ichiyo (2008) Dokoka "mondaika" sareru wakamonotachi [The Problematization of Japanese Youth]. Tokyo: Kouseisha-kouseikaku Corporation
 • Tomita, H., Minamida, K., & Tsuji, I. (2008) Dejitaru medeia training – johoka jidai no shakaigakuteki shikoho [Digital media for you]. Tokyo: Yuhikaku Publishing Co., Ltd
 • Asano, Tomohiko (2006) Kensho・wakamono no henbo : ushinawareta 10nen no nochi ni. [Validation and evolvement of youth: after 10 years] . Tokyo: Keiso Shobo.
 • Haga, Manabu and Kikuchi, Hiroo. (2006) Hotoke no manazashi, yomikaerareru jiko: Kaishin no mikuro shakaigaku ["Hotoke no manazashi" and rethinking oneself: The micro-sociology of religious conversion]. Tokyo: Harvest-sha
 • Iwata, K., Habuchi, I., Kikuchi, H., & Tomabechi, S. (2006) Wakamonotachi no communication ・ survival: shinmitsusa no yukue. [Communication surviva]. Tokyo: Kouseisha-kouseikaku Corporation
 • Asano, Tomohiko. (2002) Zukai shakaigaku no koto ga omoshiroihodo wakaru hon. [An easy guide to understanding sociology]. Tokyo: Chukei Publishing Company.

1990's

 • Tomita, Hidenori and Fujimura, Masayuki (Eds.). (1999) Minnabotchi no sekai : wakamonotachi no TOKYO・KOBE 90's・tenkai hen.[The world of "minnabotchi": youth of Tokyo and Kobe in the 1990's – evolution]. Tokyo: Kouseisha-Kouseikaku Corporation
 • Takahashi, Y., Kawasaki, K., Ogawa., Hiroshi., & Haga, M. (1995) Toshiseinen no ishiki to kodo : wakamonotachi no TOKYO・KOBE 90's ・bunseki hen. [Urban youth's awareness and behavior: youth of Tokyo and Kobe in the 1990's – analysis]. Tokyo: Kouseisha-kouseikaku Corporation
 • Haga, Manabu and Yumiyama, Tatsuya. (1994) Inoru fureau kanjiru : jibun sagashi no odesse. [Pray, touch, feel: The odyssey in finding oneself] . Tokyo: IPC
 • Kawasaki, Kenichi and Fujimura, Masayuki (Eds.). (1992) Shakaigaku no uchu [An interface to sociological knowledge]. Tokyo: Kouseisha-kouseikaku Corporation
 • Takahashi, Yuetsu and Fujimura, Masayuki (Eds.). (1990) Seinenbunka no sei・zoku・yu : ikirareru imikukan no henyo.[Youth culture's religion-customs-play: transformation of their reasons to live and space]. Tokyo: Kouseisha-Kouseikaku Corporation
 • Takahashi, Yuetsu and Naito, Tatsumi (Eds.). (1990) Seinen no chiiki riaritei kankaku : TOKYO, chiho, kokusaika.. [Youth's feelings on the reality of their community: Tokyo, countryside and internationalization]. Tokyo: Kouseisha-kouseikaku Corporation

1980's

 • Takahashi, Yuetsu and Kawasaki, Kenichi (Eds.). (1989) Medeia kakumei to seinen. [Youth and the media revolution] Tokyo: Kouseisha-kouseikaku Corporation
 • Takahashi, Yuetsu (Ed.). (1987) Seinen soshite toshi・kukan・joho. [Youth and city, space, information] Tokyo: Kouseisha-kouseikaku Corporation